Leren en kennisdelen

 

Op deze pagina publiceren we interessante artikelen over Sub-irrigatie en waterinfiltratiesystemen, het waarom,het hoe en het wat.

Op de Hoogwaterboerderij in Zegveld experimenteren ze net zoals in onze pilot met de effecten van vernatting. In juni publiceerden zij daarover een rapport. https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2022/07/Rapportage-Living-Lab-Boeren-op-Hoog-Water-juni-2022.pdf

Maaivelddaling en verdwijnende veengronden
Jan van den Akker (Alterra Wageningen-UR, Wageningen)

Landbouw en biodiversiteit bij elkaar brengen is onze uitdaging bij het DDProject
Vlinderstichting in samenwerking met de WUR november 2020

Wat zijn de effectieve maatregelen om hoeveelheid broeikasgasemmissies te verminderen?
Zijn de maatregelen haalbaar en betaalbaar. Onderzocht door Nationaal Onderzoeksprogramma Veenweiden

Winst &Weidevogels: Weidemaatregelen voor (functionele agro-)biodiversiteit
Werken aan samen met collectieven en melkveehouders meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels. Indeze brochure is de kennis, ervaring en onderzoek zoveel mogelijk gebundeld. Het levert aanbevelingen voor de praktijk. Louis Bolk 2022


Bijeenkomsten

2022

2022 15 juni internationaal gezelschap bezoekt de pilo. Zij zijn op zoek zijn naar antwoorden op terugdringen van emissie.Lees hier het verslag.
 

2022 13 juni Thema Waterinfiltratie en biodiversiteit? Volledig programma

2021

28 september Programma:
10.00 (inloop vanaf 9.45 met koffie/thee)start bij Mattias en Coriene Verhoef, Brandwijksedijk 45, Brandwijk. Bezoek aan de proef en uitwisseling.
11.30 -13.00 vervolg op Wellantcollege in Ottoland, B 140, 2975 BK Ottoland, (inclusief lunch) Achter de school is voldoende parkeergelegenheid. Uitwisseling van gegevens met grafieken en beelden en de ervaringen van de agrariërs. 

 


Achtergrondinformatie


Kennis over veen
 

Hoe maak je een veenprofiel?

Kennis van de ondergrond is essentieel bij de aanpak van bodemdaling en alle overige uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. Het kunnen bekijken en bespreken van de opbouw van grondsoorten met behulp van bodemprofielen is draagt daaraan bij. Het is een een praktische start voor het opleiden van een nieuwe generatie veenweideboeren.

Er zijn diverse veenbodems maar veenprofielen daarvan ontbreken.  Voor meer veenprofielen kijk op www.isric.org
Hoe maak je een veenprofiel?

Stelling: bodemdaling is altijd het gevolg van veenoxidatie  Feit of Fabel?

Bodemdaling in landelijk veenweidegebied
Ontwatering en veenoxidatie wordt vaak als dé oorzaak van bodemdaling gezien. In het veenweidegebied is dit inderdaad de belangrijkste oorzaak van bodemdaling. Nederland heeft al eeuwen te maken met veenbodemdaling. Om veengrond geschikt te maken voor landbouw werden vaarten en sloten gegraven om het gebied te ontwateren. Deze onttrekking van water aan de veengrond heeft tot gevolg dat het veen in contact komt met zuurstof. Bacteriën die actief worden wanneer zuurstof beschikbaar is, breken de veengrond vervolgens af tot COdie in de lucht verdwijnt. Dit is het proces van oxidatie. Oxidatie leidt tot volumevermindering en daling van het oppervlak. Veenoxidatie is één van de oorzaken van bodemdaling.
 
De veenbodem kan echter ook, net als andere grondsoorten, een deel van zijn volume verliezen door vochtverlies (bijvoorbeeld door verdamping) en daardoor (tijdelijk) dalen. Dit heet krimp. Door vochttoename, bijvoorbeeld door neerslag, kan de bodem ook weer stijgen. Dit wordt zwel genoemd. Het deel van de krimp dat permanent is heet klink. Oxidatie en klink zorgen voor een dalende bodem. Dit proces vindt ook nu nog plaats in veenweidegebieden.

Hoe werkt veenafbraak en het ontstaan van broeikasgassen in veenweiden?


Terug naar het hoofdmenu