Effecten vernatting op de grasopbrengst, op de grashoogten en de draagkracht van de bodem
 

Grasopbrengst
Het grasland vormt voor de Nederlandse veehouder een zeer belangrijke rol, zo niet de belangrijkste, bron voor de ruwvoer voorziening op zijn bedrijf. Een goede kwaliteit van het ruwvoer is belangrijk voor een rendabele bedrijfsvoering. Botanische schattingen geven inzicht in belangrijke aanwezige grassen, kruiden. groeiomstandigheden als mineralenrijkdom en vochtvoorziening. Bovendien geven ze een beeld van de toestand over een langere periode.  Naast de Botanische samenstelling meten we op Grasopbrenst, Grashoogte en Draagkracht van de proef- en referentiepercelen.

Botanische samenstelling van het grasland
De nulmetingen voor de botanische samenstelling zijn gebeurd in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021. Lees meer over hoe een dergelijke meting plaatsvindt. De uitkomsten van de metingen staan hiernaast.

Effecten van vernatting op de grashoogten
Met name in het voorjaar meten we de grasgroei op de drie bedrijven. De bedrijven zijn verschillend. Bij Baan worden zowel het referentieperceel als het pilotperceel alleen gemaaid en gebeurt de bemesting op dezelfde dag en in gelijke hoeveelheden, hierdoor kan de grasgroei goed vergeleken worden. Op de bedrijven bij Heikoop en Verhoef worden de percelen gebruikt voor zowel maaien als beweiden. De vraag is in welke mate de vernatting invloed heeft op de grashoogten? De bedrijven zijn onderling dus moeilijk te vergelijken door ander gebruik. Op termijn willen we ook weten of de grashoogten ook gerelaterd kunnen worden aan de opbrengsten.

Draagkracht van de bodem
Draagkracht hangt sterk samen met de vochtigheid van het land. Dus de draagkracht op de akker is uiteraard hoger langs de greppels. Op het proefveld neemt de kans op vertrapping toe (indringingsweerstand in laag 0-10 cm < 0.6 Mpa)Algemeen (zie ook figuur) is draagkracht op referentieperceel hoger dan op proefperceel. Naarmate het jaar vordert en de verdamping en de droogte toenemen neemt ook de draagkracht toe. 

Logboek
De agrariĆ«rs houden een logboek bij. Hierin wordt het proces van vernatting, de werkzaamheden, de activiteiten bij gehouden en 2 keer per jaar besproken met Karel van Houwelingen en Jan den Besten. Uit de gesprekken wordt duidelijk dat ze makkelijker kunnen omgaan met de pomp en de nieuwe vlotters. De app met zentral cloud houdt hen bij de les en kunnen daardoor indien nodig ook bijstellen. Heftige regenval blijft bij deze hoge grondwaterstand, met name bij de boeren die beweiden een probleem. In de zdroge omer daarentegen zijn de pompen flink aan het inpompen aangezien het al langere tijd droog is.