Effecten vernatting op de melkveehouderij

In de loop van 2024 zullen hier ook de eindresultaten te lezen zijn

 

10 % meer opbrengst op het drukdrainage perceel 

 

We zien een wat hogere opbrengst voor het proefperceel vergeleken met de referentie. Gezien de vernatting zouden we wat gelijke of wat lagere opbrengsten verwachten hebben.( *1). Door vernatting vindt minder N-mineralisatie plaats, waardoor de N-beschikbaarheid uit de bodem lager is. Dat blijkt niet uit de analyses. De percelen zijn op dezelfde manier beste. De stikstofbenutting door mestgift zal de lagere N-bodemlevering vervangen?  
Conclusie is dus voorlopig: 10% meer opbrengst in proefperceel. Verklaring is er nog niet. 

Maaiwijze
In 2021 zijn snedes1-3 met de Haldrup-proefveldmachine geoogst, deze maait een strook van 1.5 meter breedte met een lengte van 6-8 meter. De lengte wordt nagemeten zodat de exacte oppervlakte bekend is. Maaihoogte is ca 6 cm (gelijk aan maaimachine veehouder). Per perceel 6 stroken uitgemaaid, hierdoor redelijk goed beeld van de opbrengst per perceel. De monsters zijn gedroogd op het KTC en later per perceel geanalyseerd op voederwaarde. De overige snedes zijn niet gemeten/bemonsterd
In 2022 zijn snedes 1-5 ook weer met de Haldrup geoogst. Bij de laatste 6e snede is mbv de grashoogtemeter de opbrengst geschat en zijn er knipmonsters genomen voor analyse.
In 2023 zijn snedes 1-4 met de Haldrup geoogst. Bij snede 5 en 6 zijn knipmonsters genomen (vierkantje van 40x40 cm uitgeknipt op 6 cm hoogte)
De positie in het veld was niet elke keer hetzelfde, telkens lagen de stroken wel op de voorste helft van het perceel


Geen effect te zien van het drainagesysteem op het aandeel goede grassen

 

Er is geen effect te zien van het drainagesysteem op het aandeel goede grassen.
De botanische samenstelling van de percelen is aan het begin en einde van de proef gemeten. Dit is gedaan in zowel het voorjaar als het najaar. De metingen zijn verricht op 26-11-2020, 26-4-2021, 13-4-2023 en 13-11-2023 door Henk schilder van de WUR. In figuur 1 en 2 zijn de resultaten van de analyse te zien. In de figuur is te zien dat bij aanvang van de proef het aandeel goede grassen iets
hoger is op de drainage percelen (61%) ten opzichte van de referentie percelen (56%). Aan het eindvan de proef is de algemene trend bij de  drie locaties dat het aandeel goede grassen afgenomen is opzowel de drainage percelen (16% afname) als de referentie percelen (13% afname). Er is dus geen effect te zien van het drainagesysteem op het aandeel goede grassen. Alle uitslagen op een rijtje. 

Wat maakt raaigras tot een goed gras? Hebben we iets aan de toename van de kruiden? Wil je weten hoe een dergelijke meting uitgevoerd wordt?  Of vind je het gewoon een interessant thema schakel dan door naar de volgende pagina.

Botanische grassen


Draagkracht hangt sterk samen met de vochtigheid van het land

Draagkracht hangt sterk samen met de vochtigheid van het land. Dus de draagkracht op de akker is uiteraard hoger langs de greppels. Op het proefveld neemt de kans op vertrapping toe (indringingsweerstand in laag 0-10 cm < 0.6 Mpa)Algemeen (zie ook figuur) is draagkracht op referentieperceel hoger dan op proefperceel. Naarmate het jaar vordert en de verdamping en de droogte toenemen neemt ook de draagkracht toe. We hebben besloten om in 2023 geen nieuwe metingen te doen omdat de uitkomsten na twee jaar duidelijk zijn en we het derde jaar geen andere resultaten verwachten.

Draagkracht van de bodem


Grashoogte en grasgroei zijn onderling moeilijk te vergelijken door ander gebruik

 

Effecten van vernatting op de grashoogten
Met name in het voorjaar meten we de grasgroei op de drie bedrijven. De bedrijven zijn verschillend. Bij Baan worden zowel het referentieperceel als het pilotperceel alleen gemaaid en gebeurt de bemesting op dezelfde dag en in gelijke hoeveelheden, hierdoor kan de grasgroei goed vergeleken worden. Op de bedrijven bij Heikoop en Verhoef worden de percelen gebruikt voor zowel maaien als beweiden. De vraag is in welke mate de vernatting invloed heeft op de grashoogten? De bedrijven zijn onderling dus moeilijk te vergelijken door ander gebruik. Op termijn willen we ook weten of de grashoogten ook gerelaterd kunnen worden aan de opbrengsten.

Grasgroei en grashoogte


De voederwaarde op het referentieperceel in alle snedes iets hoger

 

Gewasanalyse

Gewasanalyse

De gewasanalyses van de grasmonsters. Voor 2023 is het opvallend dat de ds-opbrengst op het proefperceel wat hoger is,
Maar de voederwaarde in alle snedes iets lager. De VEM-opbrengst is wel weer ongeveer gelijk. Lees het gehele resultaat van drie jaar gewasanalsye. Uitwerking volgt 

 


De melkveehouders hebben geen moeite met de nieuwe techniek van Water Infiltratie  

 

Logboek

De agrariĆ«rs houden een logboek bij. Hierin wordt het proces van vernatting, de werkzaamheden, de activiteiten bij gehouden en 2 keer per jaar besproken met Karel van Houwelingen en Jan den Besten. Uit de gesprekken wordt duidelijk dat ze makkelijker kunnen omgaan met de pomp en de nieuwe vlotters. De app met zentral cloud houdt hen bij de les en kunnen daardoor indien nodig ook bijstellen. Heftige regenval blijft bij deze hoge grondwaterstand, met name bij de boeren die beweiden een probleem. In de droge zomer vn 2022 daarentegen zijn de pompen flink aan het inpompen aangezien het al langere tijd droog is. 


Documenten 

Januari 2024
(*1)I.E Hoving , JW van Riel,  HTL Massop ,  JJH van den Akker , KM van Houwelingen https://doi.org/10.18174/558180  Statistische analyse veldexperimenten waterinfiltratiesystemen in het grootschalige veenweidegebied van Nederland: Rapportage veldonderzoeken die hebben plaatsgevonden in de periode 2004-2021
December 2023
Resultaten botanische kartering 2020-2024
3 jaar gewasanalyse
November 2023
Handboek_beoordeling_grasland_en_slootvegetatie-wageningen_university_and_research_36498.pdf

 

Januari 2023: 
In het verslag van de resultaten van de grasopbrengsten, grashoogten en de draagkracht van de bodem 2022
Januari 2022:  
In het verslag van de resultaten van de grasopbrengsten, grashoogten en de draagkracht van de bodem 2021

December 2020
Verslag en toelichting botanische kartering najaarsmeting 2020
Uitslag botanische kartering najaarsmeting 2020
Uitslag botanische kartering voorjaarsmeting 2021
Wat zeggen de kruiden uit deze botanische kartering over bemesting- en vochthuishouding?

Terug naar effecten van vernatting