Vooraf

Eind 2020 is BlauwZaam samen met drie agrariƫrs, de regio en de provincies Utrecht en Zuid Holland een pilot gestart met de aanleg van een WaterInfiltratieSysteem (WIS) om te kijken welke effecten deze vernatting van de percelen heeft? We hebben nu een jaar ervaring.

Wil je onze pilot volgen en weten wat er in het 1ste jaar allemaal is gebeurd? Begin dan met de openingspagina. U kunt vanuit deze pagina door het aanklikken van een plaatje naar de andere pagina's bladeren  en zo ook de effecten van het 1ste jaar lezen.

 

Monitoren *

Wat doet vernatting met de flora en fauna?
Wat doet vernatting met de waterkwaliteit?
Wat doet vernatting met de opbrengst van het gras?
Wat doet vernatting met de bodemdaling?
Wat doet vernatting met de waterhuishouding?
Wat doet vernatting met de draagkracht van de bodem?
Wat betekent vernatting voor de agrariƫr?


NB *Transities kosten tijd en vragen om een lange adem.

 

 

Is er zonder biodiversiteit nog leven op aarde?
Om te onderzoeken wat de effecten zijn van vernatting op de flora en fauna doen meerdere opnames. Bij de onderzoeken doen we opnames op drie zones: Gras, sloot en oever. Sommige onderzoeken doen we daarbij maandelijks, andere weer jaarlijks. Voor de flora zijn we gestart met een nulmeting.

Op deze pagina willen we verslag doen van de effecten van vernatting door middel van sub-irrigatie. We doen onderzoek door in het SI-Project door veld-en datamateriaal te verzamelen om verschillen/overeenkomsten/effecten te zien en te duiden.
Daarvoor hebben we drie percelen en sloten aangewezen. Tevens hebben we bij dezelfde eigenaar een referentie perceel en referentiesloten benoemd. De periode van monitoring strekt zich uit over de hele periode van het project. Dus drie jaar. Zie voor de beschrijving van de drie percelen de site van Blauwzaam : https://www.blauwzaam.nl/themas/blauwgroen/blauwgroen-fundament/drukdrainage/
Voor elk onderdeel van de monitoring bepalen of we kunnen volstaan met een nulmeting  aan het begin van het project, gevolgd door een eindmeting na het project. Of dat we de frequentie per jaar moeten afspreken. Op de drie percelen en in de omringende sloten zullen we de nulmeting proberen te doen voordat we SI gaan gebruiken.
Afhankelijk van de afspraken die hiervoor gelden moeten we kijken welke datareeksen, formulieren en methodieken we willen inzetten. Verderop zullen wij per onderdeel motiveren welke methodiek we hanteren.
Het onderwijs betrekken in de monitoring is een belangrijk onderdeel. Leerlingen/studenten uit MBO en HBO betrekken we bij de monitoring, zodat ook zij al in hun opleiding kennis maken met de methodieken. We zullen dus ook dat met hen moeten afstemmen om het geschikt te maken. De HBO en WO studenten betrekken we bij het raadplegen van bronnen en literatuurstudie.


Effecten Sub-irrigatie op de chemie en ecologie van kavelsloten

 Effecten Drukdrainage op de bodembeweging
 Effecten Drukdrainage op de waterhuishouding