Effecten van vernatting 

Op deze pagina verzamelen en analyseren we veld en andere gegevens over de effecten van vernatting door middel van waterinfiltratie. We zoeken naar patronen , verschillen, overeenkomsten en gemiddelden. En proberen daaruit voorspellingen te doen, oorzakelijke relaties te achterhalen en kijken of we de resultaten kunnen generaliseren. Daarvoor hebben we drie vernattingspercelen en 6 sloten aangewezen. Tevens hebben we bij dezelfde eigenaar een referentie perceel en een referentiesloot benoemd. De periode van monitoring strekt zich uit over de hele periode van het project. Dus drie jaar van 2021 t/m 2023. Tussendoor overleggen we met de boeren en de onderzoekers over hun bevindingen. We proberen beide soorten data te integreren om conclusies aan te kunnen vullen,
Meer over de boeren, de percelen en het project. 

( Laatste) Nieuws in de media over de pilot 

 
Effecten vernatting op de chemie en ecologie van kavelsloten

 Effecten vernatting op de bodembeweging
 Effecten vernatting op de waterhuishouding