Nieuwe Verdienmodellen

Verdienen aan reductie van CO2
Verdienen aan vernatting: Blauw - Groene diensten 
Verdienen aan het reduceren van bodemdaling
Andere mogelijkheden/Behoefte aan experimenten

 

In de opzet van de pilot willen we ook kijken naar aanvullende inkomsten die direct of indirect samenhangen met vernatting.

 • We onderzoeken Valuta voor Veen 
 • Mogelijkheden van groen blauwe diensten
 • Reductie van bodemdaling

Andere mogelijkheden zouden kunnen zijn de teelt van zonnekroon. en experimenten met agroforesty.

 


Reductie CO2: winst voor boeren, natuur en klimaat?

Stichting Nationale Koostofmarkt 
Theorie: Boeren in het veenweidengebied die bodemdaling en de daarmee gepaard gaande COuitstoot van hun grond verminderen, gaan die vermeden uitstoot verkopen. Met het geld dat ze daarmee verdienen, financieren ze een deel van de benodigde investeringen. En bijvoorbeeld de verduurzaming van hun bedrijf. Dit wordt nu mogelijk door de uitbreiding van de methode Valuta voor Veen, die is goedgekeurd op 11 februari 2021 door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De eerste projecten starten binnenkort in Zuid-Holland.
Meer lezen

CO2  uitstoot reductie is belangrijk om de klimaatdoelen te halen.  Eén van de mogelijkheden is de reductie van veenoxidatie door vernatting.

Aanpak
Matthias Verhoef uit Brandwijk en Peter Heikoop uit Niewland twee agrariërs in deze pilot doen mee samen met de milieufederatie (van ProvincieZuidHolland en van ProvincieUtrecht) om zicht te krijgen op die credits en hoe we deze op de juiste manier in de regio kunnen gebruiken.

Matthias Verhoef in Brandwijk
Theorie: Het perceel van Matthias grenst aan de Eendenkooi bij de Achterwetering. In dat gebied werkt men al met hoog slootwaterniveau. De uitbreiding met hoog slootwater naar de percelen van Matthias is daarom één van de mogelijkheden om het gebied nog verder te vernatten. Dat onderzoeken we samen met de milieufederatie van de Provincie Zuid Holland. Om de verliezen aan waterberging te compenseren is er bij WSRL een verzoek gedaan. 

Peter Heikoop in Nieuwland
Peter heeft laagveen met daarop een stevig kleidek. Onze theroie is als we nu vernatten tot aan de bovenkant van het veendek hoeveel COreductie zou dat kunnen opleveren. Om deze hoge grondwaterstand te realiseren is drukdrainage een voorwaarde. Dit onderzoek doen we samen met de milieufederatie van de Provincie Utrecht. 

Aansluiten bij andere projecten in de regio
Groene Cirkels Kaas doet ook onderzoek naar COreductie bij twee agrariërs namelijk Ad van Rees en Nico van der Ham.

          Resultaten/Bevindingen 2021-2022

Matthias Verhoef besluit niet mee te doen. 
Uit het onderzoek dat de federatie heeft gemaakt wordt duidelijk dat Matthias COkan compenseren. Bij verhoging van het grondwaterpeil in de percelen neemt de waterbergingscapaciteit af. Deze afname van de waterbergingscapiciteit van de percelen zou op eigen grond moeten worden gecompenseerd  is de eis van het WSRL. Dit betektent voor Matthias een groot verlies aan landbouwareaal. Hij heeft dus besloten om niet mee te doen. 

Peter Heikoop besluit niet mee te doen 
Uit het onderzoek dat de federatie heeft gemaakt wordt ook bij Peter duidelijk dat er goede COreductie mogelijkheden zijn. Toch heeft ook Peter besloten niet mee te doen. Uit alle berekeningen die we hebben gemaakt blijken :

Aansluiten bij andere projecten in de regio
In 2022 zijn de twee door groene cirkels kaas geïniteerde projecten van het type valuta voor veen gevalideerd: – Project Ad van Rees – Project Nico van der Ham
Beide projecten bevinden zich in de polder Alblasserwaard en reduceren uitstoot van kooldioxide door opzetten van het grondwaterpeil.
Voor meer informatie over valuta voor veen en de projectplannen van Ad en Nico lees hier. (projecten SNK A-9 en SNK-A-10)

        Koolstofcertificaten, het zwarte goud?

De aanvullende inkomsten die direct samenhangen met Valuta voor Veen door vernatting zijn zeer beperkt. Het enthousiame voor Valuta voor Veen onder boeren is niet groot. Door de verschillende onderzoeken weten we nu wat de mogelijkheden zijn voor COreductie en de verwaarding.  Willen we vernatting in de toekomst verwaarden dan moet gekeken worden naar andere monitoringsmogelijkheden, grotere perceeleenheden en de aanleg van ActieveWaterInfiltratieSystemen uit  andere middelen laten betalen.  

Valuta voor Veen: winst voor boeren, natuur en klimaat? Zijn certificaten een vorm van aflaten?

Belangrijk is om COreductie niet los te zien van

De oplossing is dus om integraal, gezamenlijk op te trekken en verder te werken aan een integrale benadering van de verduurzaming van de landbouw.

Hoe nu verder met COreductie?

 • We zijn nieuwsgierig naar de methode Soomers waarmee NOBV nu experimenteert. 
 • Een koppelingg van bodemanalyse aan satellietbeelden om daarmee de COvastlegging goedkoper te kunnen monitoren.
 • Om koolstofcertificaten te realiseren kan de grondgebonden landbouw naast de subirrigatie ook andere maatregelen nemen.
  • De meest geschikte zijn scheurvrij grasland,
  • het achterlaten van gewasresten,
  • het toevoegen van koolstofrijke meststoffen,
  • de teelt van vezelhennep 

Blauw Groene Diensten
 

Oktober 2021 Hoornaar
Glenn de Wolff deed in het kader van zijn afstuderen aan de Hogeschool InHolland een onderzoeksopdracht: Hoe kan je toch verdienen bij vernatting door een hoger grondwaterpeil? 
Dit onderzoek was in het kader van onze pilot Drukdrainage en werd uitgevoerd samen met de drie agrariërs, uitvoerig literatuuronderzoek en door op bezoek te gaan bij experts. Zie voor uitvoerige documentatie  Meer lezen?

Lees meer over de achtergronden van Glenn en de opbouw en resultaten van zijn onderzoek.

Hoe kan je toch verdienen met een hogergrondwaterpeil?

ONDERZOEK door Glenn de Wolff

Toelichting: In de oude omstandigheden bij landbouw in het veenweidegebied is het waterpeil kunstmatig laag gehouden om zo intensieve landbouw mogelijk te maken. Door dit lage waterpeil wordt de grond droger en is deze steviger zodat deze geschikt is om grote hoeveelheden vee te faciliteren. Wanneer het (grond)waterpeil verhoogd wordt, zal de grond in ieder geval tijdens een deel van het jaar minder geschikt worden voor deze manier van landbouw aangezien de bodem onder andere minder stevig zal worden. Dit leidt er vervolgens toe dat de effectiviteit van het verdienmodel van de agrariërs die op deze gronden werken afneemt. Om alsnog over een compleet en effectief verdienmodel te beschikken zullen agrariërs die in het gebied willen blijven hun oude verdienmodel moeten aanpassen met nieuwe landbouwmethodes of hun verdienmodel aanvullen met andere activiteiten. Hier wordt een aantal alternatieve of aanvullende verdienmodellen gegeven die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de agrariërs in de regio A5H.

 1. Alternatieve agrarische verdienmodellen : Lichter vee, Geen koeien maar ander soort vee, Lichtere machines, Paludicultuur

 2. Natuurinclusiviteit/subsidies: Een tweede strategie om een effectief verdienmodel te behouden is om het agrarisch verdienmodel aan te vullen met subsidies. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), GroenBlauweDiensten , Weidevogelbeheer, SlootkantbeheerKoolstofvastlegging (ValutavoorVeen) , Vergroeningsbetaling Regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

 3. Multifunctionele landbouw Een andere manier om een volwaardig verdienmodel te hebben is door de agrarische kant van het bedrijf aan te vullen met een andere sector door zich in meer of mindere mate te richten op recreatie en toerisme.Vergaderen in de stal, Bed & Breakfast, Boerderijwinkel, Recreatie, Kinderopvang, Zorgboerderij, Energieproductie, Woonplaatsen/Pacht, Boerencamping, Caravanstalling.

In tabel 24 van zijn scriptie heeft hij een overzicht gemaakt met

Verdienmodel

Belangrijkste voorwaarden

Belangrijkste Kosten

Belangrijkste opbrengsten

Een prachtige samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs met een goed uitgevoerde opdracht onder moeilijke omstandigheden. Gelfeliciteerd Glenn namens het bestuur van Stichting BlauwZaam.

Glenn de Wolf deed onderzoek


Andere mogelijkheden/Behoefte aan experimenten

 

Is de aanplant van Zonnekroon een mogelijk verdienmodel bij vernatting?

Dit experiment valt niet binnen onze pilot.

Van veeteelt naar vezelteelt         
Stichting Blauwzaam organiseerde een Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst

Het maatschappelijk belang van de agrarische sector voor de voedselvoorziening is groot.
De laatste jaren wordt de sector ook steeds belangrijker op het gebied van het ´biobased bouwen´.
Daarmee is de agrarische sector een onmisbare schakel binnen de  Circulaire Economie. Die richt zich op het sluiten van kringlopen, waardoor zo min mogelijk nieuwe grondstoffen, nutriënten, energie en water nodig zijn. 
En heeft daardoor grote invloed op de biodiversiteit, de bodem en de waterkwaliteit en op het vermogen van regio’s om water op te vangen en zo wateroverlast te voorkomen /beperken.

Maar hoe doe je dat als agrarisch ondernemer? 
 


Kan vernatting in de veehouderij leiden tot een verdienmodel door het planten van bomen? 

Dit onderzoek valut niet binnen onze pilot

Provincie Zuid Holland organiseerde in het najaar onder leiding van Richard Slagboom en bijeenkomst "Bomen over bomen".
Bos en bomen staan in de publieke belangstelling. Ook het Rijk werkt, in overleg met de provincies, aan een Nationale bossenstrategie. Het advies van
het College van Rijkadviseurs is om daarbij zeker ook te investeren in bos en bomen in de westelijke randstad. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kunnen we rekenen tot deze westelijkge randstad. Aan de ontmoeting deden meerdere agrarische ondernemers mee. Eén daarvan was Mattias Verhoef Brandwijk), deelnemer aan de pilot DrukDrainage. Maar ook Jasper Meerkerk (Eben Haezer Nieuw-Lekkerland), Tinke Poirot (Gewoon Anderz Noordeloos), Booij kaasmakers (Streefkerk) hebben ambitie om het bos- en struikareaal uit te breiden als onderdeel van hun verdienmodel.

Lees hier het hele verslag van de bijeenkomst. Met dank aan Richard Slagboom.

 


Behoefte om te experimenteren

Behoefte aan experimenteren:

Willen we op de middellange termijn succesvol zijn met landbouw in ons veenweidegebied dan is belangrijk, dat er snel meer geëxperimenteerd wordt met methoden die er voor zorgen dat veen verzadigd blijft met water. Op polder of perceel niveau met drainage ed. Maar op het niveau van de hele delta, dus rivierengebied en groene hart, moet ook de waterinfrastructuur veranderen en gericht zijn op watervasthouden en infiltratie in de bodem. Als we door klimaatverandering lange droge zomers krijgen is er heel veel water nodig om de verdamping te compenseren. Naast maatregelen buiten de polders moet er ook gedacht worden aan buffergebieden in de polders die zowel teveel als tekort aan water handelen. Natuur met vegetatie die hiervoor geschikt is, bijvoorbeeld grienden, zouden hiervoor kunnen worden aan gelegd. Moldrains met slootpeil op voldoende hoogte.

Welke experimenten zouden we kunnen doen om de CO2 te reduceren?

 • Maïs telen verbieden: om maïs te kunnen telen moet de grond gescheurd worden. Dit zorgt in het veen voor oxydatie en daarmee dus voor CO2 uitstoot ipv reductie. We zouden met elkaar kunnen kijken op welke gronden maís teelt wel mogelijk is? Of ook kunnen kijken of er een alternatief is voor het voeren van maïs? Deze experimenten zouden gefinancierd kunnen worden vanuit het klimaatakkoord.
 • Greppeldrainage
 • Moldrains

Opmerking: CO2 reductie kunnen we niet los zien van andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Terug naar de startpagina van DRUKDRAINAGE

Terug naar de startpagina van BlauwGroenFundament