Communicatie over vernatting


Verslag

Workshop Agrarisch ondernemen met Carbon Credits

 

6 augustus 2022 in het Algemeen Dagblad
Interview met Jan den Besten over drijfveren om boer te worden. Jan is deelnemer samen met Peter Heikoop van de pilot met drukdrainage

8 oktober 2020 in het Kontakt Interview met de drie agrariërs die deelnemen aan de pilot
Tekst: Anne Marie Hoekstra
Fotografie: Peter Paul Klapwijk (https://www.instagram.com/ppkhm/)

www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatadaptatie-in-de-polder/de-drie-boeren/Aanleiding
Het maken van een communicatieplan is altijd een verplicht onderdeel van een subsidieaanvraag. Subsidie is namelijk geld van de maatschappij waarmee de subsidieverstrekker verwacht maatschappelijke doelen dichterbij te brengen. Dat betekent ook, dat we van alle betrokken partijen vragen om zoveel mogelijk transparant te zijn over de werkzaamheden, het plan van aanpak, de resultaten en de analyses van het project. In het plan staan deze zaken geformuleerd.

Organisatie van de communicatie
Regie op de communicatie loopt via de agrariërs, via de onderzoekers en vooral ook via de projectleider. Rolia is de projectleider en is indien nodig de woordvoerder.  Maar we maken het niet te officieel. Door te laten zien op de website, in workshops, in de krant, in journaals, met borden en brochures wat we aan het doen zijn kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de vorderingen.

Mijlpalen:
We vieren zoveel mogelijk: (de start van) de werkzaamheden, de analyses van wat we monitoren en de resultaten. Alles wordt gepubliceerd op de website.

 


Het communicatieplan is afgestemd op onze projectdoelen, die omschreven zijn op de pagina van Doelen en Resultaten.

  • Aansluiten bij initiatieven van onderaf door uitvoeren van veldproeven
  • Sub-irrigatie pilot en hun werking met verhoogde slootpeilen bij klei-op-veengronden
  • Effecten sub-irrigatie meten
  • Kennis delen, verzamelen en bundelen over werking en effecten vernatting en slootpeilbeheer
  • Uitrol: we willen agrariërs mobiliseren tot nadenken over de toekomst
  • We brengen de risico's en missers in beeld
  • (Ver)binden en boeien netwerk: een beweging van vernieuwend denken en doen in gang zetten

    Mattias, Kees en Peter vertellen hun verhaal over de pilot

Welke strategie zetten we in om onze doelen te bereiken:
-  Ons ‘waarom’ aanscherpen en duidelijk en blijvend communiceren.
-  Fysiek ons project uitvoeren, zodat de biodiversiteit wordt versterkt en de streek wordt verfraaid, zodat er meer kennis komt over maatregelen en hun werking.
-  Mensen in de streek inspireren tot duurzame initiatieven en deze zichtbaar maken.
-  Mensen in de streek met elkaar te verbinden door activiteiten uit te voeren.
- ‘Herrie’ maken: evenementen organiseren en ruchtbaarheid creëren rondom ervaringen die we in het project opdoen. Zodat reductie van de bodemdaling en bevordering van duurzaamheid en  biodiversiteit als een algemeen belang ervaren wordt.
-  Website en sociale media inzetten.
-  Initiatiefnemers aan het woord laten.
-  Aansluiten bij andere organisaties in communicatie, bijv. Graafstroom.
-  Echt persoonlijk contact maken tussen de agrariërs en de drie proeflocaties, leerlingen, geïnteresseerden e.d.
-  Studeren en leren: juist jongeren een belangrijke plaats geven. 
 

WAKKER LIGGEN OM HET KLIMAAT

De serie klimaatadaptatie in de polder laat koplopers aan het woord, mensen die al stappen zetten op weg naar een andere manier van leven en/of ondernemen. Van het plaatsen van een regenton tot verhogen van het waterpeil, van minder vlees eten tot zonnepanelen op je stal. Onze regio is op weg. Kunnen we als regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een voorbeeld zijn?

 

Terug naar het hoofdmenu


Deelnemers