Effecten vernatting op de natuurwaarden
 

Effecten sub-irrigatie op natuurwaarden.
De boeren breken een lans voor een landbouwbeleid dat rekening houdt met de  biodiversiteit. Met deze vernattingspilot rekenen we ook op een verhoging van de biodiversiteit. 

Onze stellingen zijn dat:

  • Door het omhoog brengen van het slootwaterpeil ontstaan langs de sloten natuurvriendelijkere oevers.
  • Doordat het grondwaterpeil niet langer zakt verwachten we ook toename van het bodemleven. *1
  • Meer water in de sloten zorgt ervoor, dat de waterkwaliteit verbetert. *2
  • Weidevogels worden aangetrokken door het (licht) verhoogde waterpeil. 
  • Een juiste balans in de grondwaterstand verhoogt de biodiversiteit. 

Vernatting door verhoging grondwaterpeil en verhoogd slootwaterpeil zijn twee  kritische prestatie indicatoren om te kunnen werken aan verbetering van de biodiversiteit in de pilot. Door monitoring van flora en fauna opde percelen en in de sloten hopen we dit de komende drie jaar te bewijzen.

We onderzoeken:

  • De flora  en doen opnames op drie zones gras, sloot en oever
  • 10 x per jaar de vogels en met name kijken we naar de foeragerende weidevogels
  • De kwaliteit van het slootwater, zowel in de pilotsloten als in de referentiesloten
  • De aanwezigheid van vlinders, libellen, insecten en sprinkhanen.
  • De samenstelling van de botanische grassen en kruiden

Sommige onderzoeken doen we maandelijks, andere jaarlijks en weer anderen volstaan we met een nul- en een eindmeting.

Vegetatieopnames in 9 sloten in 2021 en 2022
Vernatting heeft een positief effect op de slootvegetatie. Dat is de voorzichtige conclusie die ik kan trekken na 2 jaar onderzoek. Bijna alle vegetatieopnames uit 2022 in het onderzoeksgebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden scoorden beter dan in 2021. 

 

Vlinders, Libellen en Sprinkhanen
Vlinders libellen en sprinkhanen lijken een lichte voorkeur te hebben voor drogere referentiepercelen. 

          Resultaten / Bevindingen na twee jaar (2021 en 2022)

Januari 2023 Het gemiddelde aantal vogels dat foerageerde op de percelen met drukdrainage is in de onderzoeksperiode 2021-2022 afgenomen.
Terwijl het aantal foeragerende vogels op het referentieperceel toenam. Deze trend is op alle drie locaties zichtbaar.

Weidevogels
Opvallend is de aanwezigheid van weidevogels bij Verhoef op het referentieperceel. En de toename van weidevogels bij Peter Heikoop. Misschien is een plas dras perceel wat tijdens de loop van het project door een buurman naast het DD perceel is gelegd hiervoor een verklaring.

Prachtsloten
Het wordt uit andere onderzoeken duidelijk, dat naast schoon water het beheer een sleutelrol vervult in de verhoging van de biodiversiteit.

Effect op de bodemgezondheid

Wat doet actieve waterinfiltratie met de bodemgezondheid? Te koud voor de regenwormen? Of juist prima? In de pilot gaan we nu aan de gang met de bodemgezondheid. Vandaag kijken we naar de bodem. Wat zien we op het vernatte perceel én wat zien we op het referentieperceel?  Om te zien hoe het werkt kan je een filmpje bekijken.

 

Documenten
Februari 2023
Slootvegetatieopnames 2021 en 2022
Januari 2023 Resultaten tellingen 2021 en 2022
Juni 2022 Resultaten vegetatieopnames (2021) in de sloot vergeleken met de nulmeting(2020) door Stef van Walsum
In 2021 hebben we gemonitord op foeragerende weidevogels, op vlinders, op libellen en op sprinkhanen. Lees hier de resultaten.
In de tabellen zijn de uitkomsten verwerkt. 
September 2020 Vegetatie Nulmeting Sub-irrigatie project A5H door Stef van Walsum