PRACHTSLOTEN

Pilot voor meer biodiversiteit in en rond de boerensloot

Bijna nergens in de wereld is de dichtheid aan sloten zo groot als in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Door de sloten en oevers in dit fijnmazige groenblauwe netwerk ecologisch te beheren kan een enorme impuls worden gegeven aan de biodiversiteit. Ook zal dit bijdragen aan een betere waterkwaliteit en het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en periode van langdurige droogte of juist extreme neerslag. Ook wordt de streek aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. In de pilot Prachtsloten worden 10 sloottrajecten verspreid over de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden sinds 2020 door agrariërs optimaal ecologisch beheerd. De effecten van het ecologisch beheer zijn gedurende 3 jaar gemonitord door een groep deskundige vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’. De data die tijdens de monitoring werd verzameld is geanalyseerd door de Vlinderstichting. Uit de analyse kwam naar voren dat door het uitvoeren van relatief simpele (beheer)maatregelen snel resultaat kan worden geboekt bij het vergroten van de biodiversiteit, vooral in gebieden met kweldruk.Projectleiders: 
Marcel Benschop (Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) 
Richard Slagboom (VeenWeide Natuur & Landschap)

Prachtsloten is een initiatief van

En een project van Groen Verbindt Gebiedsdeal 5

En mede mogelijk gemaakt door