Verslag Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst 23.01.2020

Klimaatverandering, hoe communiceer je dat?

 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten moesten we de inschrijving stopzetten. De bovenzaal van het JU Smit-gemaal te Kinderdijk kon niet meer belangstellenden herbergen. Deze BBB was gewijd aan de klimaatveranderingen, maar ook wat een stagiair voor je bedrijf kan betekenen. Hoe zinvol het kan zijn om als bedrijf een stagiair een plek te geven. Hoofdspreker was Bart van den Sande, student aan de opleiding Landscape & Environment Management te Delft. Stagair van Rolia Wiggelinkhuijsen met een werkplek bij BlauwZaam partner Hokra te Noordeloos.

Bart deed de afgelopen maanden onderzoek rond het thema klimaatcommunicatie. Partners van BlauwZaam kregen van hem vragen als: “Het klimaat verandert! Lig je daar wel eens wakker van? Wat betekent het voor jou als ondernemer? Hoe kan bewustwording en stimulans bij doelgroepen worden aangewakkerd? En welke rol kunnen BlauwZame ondernemers hierin spelen, als koplopers op het gebied van verduurzaming en klimaatverandering?”

De presentatie van Bart was tegelijkertijd de eindpresentatie van zijn stage. Jenny Schrauwen, stagecoördinator van de Hogeschool in Delft was aanwezig en hield zelf ook een korte presentatie. Martin de Winter vertelde over de rol van communicatiebureau Hokra als gastbedrijf van Bart. Hoe zo’n stage eigenlijk een win-win is. Voor de stageloper, maar zeker ook voor het bedrijf. Vervolgens presenteerde Daan Willems namens Waterschap Rivierenland de toekomstplannen van het waterbeheer in de regio.

De BBB werd ingeleid en afgesloten door BlauwZaam bestuurslid Peter Kwakernaak, die zelf opgroeide in dit gebied in Kinderdijk. Zijn vader was machinist op het naastgelegen gemaal Wisboom. Kwakernaak benadrukte het belang van aandacht voor ons klimaat. En het belang van stageplekken bij de partners van BlauwZaam. Zoals Martin al benadrukte, levert een stagair binnen een bedrijf nieuwe gezichtspunten en gespreksstof op. Een absolute meerwaarde.

 

Fotografie Peter Paul Klapwijk (https://www.instagram.com/ppkhm/)(Fotoimpressie door Peter Paul Klapwijk)

 


Het thema “Klimaatverandering, hoe communiceer je dat ?” raakt de algemene doelen van BlauwZaam als het gaat over het bevorderen van een regionale, duurzame economie en een groener bewustzijn, waarin bedrijven, onderwijs en overheid samen optrekken.
In het programma van deze BBB nam de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke plaats in.

Bart van de Sande, student aan de Hogeschool Inholland, deed in opdracht van BlauwZaam onderzoek naar de volgende vragen:
1.    Hoe kan bewustwording van de veranderingen in het klimaat en de gevolgen worden bevorderd onder de doelgroep van BlauwZaam?
2.    Hoe kan de doelgroep van BlauwZaam worden aangezet tot actie om te gaan werken aan klimaatadaptieve oplossingen?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en tot concrete aanbevelingen voor BlauwZaam te kunnen komen, is er literatuuronderzoek gedaan naar klimaatcommunicatie en innovatie, waarna is gestart met het verzamelen van data binnen het werkveld door interviews met partners van BlauwZaam met als doel om een ‘nulmeting’  te bepalen.
Dit is nodig om de vooruitgang meetbaar te maken, wat met vage begrippen als ‘bewustwording’ en ‘actiebereidheid’ geen gemakkelijke opgave is.

Bart van der Sande (Student opleiding Landscape & Environment Inholland Delft) presenteert de uitkomsten van de enquête en interviews onder de partners van BlauwZaam.
Voornaamste, opmerkelijke uitkomst: Partners van BlauwZaam zien weinig tot geen urgentie voor klimaatadaptatie.

Martin de Winter vertelt over zijn rol als stagebegeleider van Bart bij Hokra (communicatie-adviesbureau). Hoe is het om een stagiair te hebben en wat levert je dat op?

Daan Willems en Maarten Koppen (WSRL) presenteren stresskaarten en het waterplan van Waterschap Rivierenland.

Jenny Schrauwen (docent opleiding Landscape & Environment Management Inholland Delft) vertelt over de opleiding Landscape and Environment Management en de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

De sprekers


Bart van der Sande:
Eindpresentatie onderzoek “Klimaatverandering, hoe communiceer je dat?"

Bart heeft uit naam van BlauwZaam (bij Hokra) onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering Hij maakt deze kenbaar door data te visueel en in kaarten te verwerken. Het geeft de huidige status aan  en wat de verwachtingen en gevolgen zijn. Met als  doel een brede discussie op gang te brengen en draagvlak voor oplossingen rondom het thema “klimaatadaptatie” te realiseren .


Martin de Winter
Hoe is het om een stagiair te begeleiden en wat levert je dat als bedrijf op?

Martin de Winter is directeur/mede eigenaar van Hokra.
Hokra is een fullservice promotioneel dienstverlener op het gebied van merkactivatie, promotionele middelen en marketingservices voor opdrachtgevers zoals Dyson, Red Band, Spa, Kon. Bam groep.
Binnen BlauwZaam is Martin actief (geweest) als deelnemer PeopleConvenant, lid Commissie Communicatie & PR en initiatiefnemer van BlauwZaam Café.
Daarnaast is Martin voorzitter van de RvC van Lek en Waard Wonen.

 


Daan Willems presenteerde de
Stresskaarten en het “Waterplan” van Waterschap Rivierenland

Daan is Gebiedscoordinator en Senior adviseur Water & Ruimte bij Waterschap Rivierenland. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Duurzame ontwikkeling, Hydrologie, Waterkwaliteit en Waterhuishouding.
Daan heeft zijn master “Civiele Technologie & Management” behaald aan de Universiteit Twente.

Daan begeleidde samen met Rolia Wiggelinkhuijsen Bart bij zijn stage in de periode september 2019 tot en met janauri 2020.
 

 


Jenny Schrauwen
Samenwerking Onderwijs, Bedrijfsleven en Overheden

Jenny verzorgt, aan de hogeschool Inholland te Delft,onderwijstaken voor de opleiding Landscape & Environment Management, richting natuur, landschap en recreatie in de vorm van: het geven van colleges, het begeleiden van studenten in projecten, stages en studieloopbaan. Daarnaast is zij betrokken bij kenniswerkplaats Groene Hart Academie en de PPS waterroute om onderwijs te verbinden met de beroepspraktijk.
 


Opzet van een Bijzondere Blauwame Bijeenkomst

Stichting BlauwZaam organiseert maandelijks een BBB. Een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst waar partners elkaar op donderdagmiddag treffen op een bedrijfslocatie in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Waar ze door korte pitches van sprekers kennis kunnen opdoen over één van de vier thema’s van BlauwZaam. In het najaar vindt de jaarlijkse “moeder aller BBB’s” plaats: Het BlauwZaam Symposium. Thema 2020: Het Klimaat.

Een BBB wordt georganiseerd door één van onze partners of geïnteresseerden in BlauwZaam en wordt ondersteund door de Commissie Communicatie & PR.
Een BBB start om 16:00 (15:30 Inloop) en eindigt om 18:00 uur.
Nadat de gastheer de BBB geopend heeft volgen er presentaties, pitches en netwerkmomenten.