Op deze pagina vindt u alle eindrapportages, bijlagen, literatuurverwijzing en tabellen die betrekking hebben op de pilot. Klink in de desbetreffende foto's of in de link. Ook vindt u hier de presentaties die op het afsluitende symposium op 15 mei 2024 zijn gehouden. 


Symposium 15 mei 2024

Presentaties van de sprekers:

Gé van den Eertwegh: Effecten op de hydrologie
Ronald Gylstra: Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie
Karel van Houwelingen: Effecten op de melkveehouderij
Annick van der Laan: Effecten op de bodemgezondheid
Gé van den Eertwegh: Effecten op de watervraag
Hans Mankor: Regionale Veenweidenstrategie 
Roelof Westerhof: Al doende leert men. Toekomst landelijk gebied AV

Video-Presentaties over de effecten op de biodiversiteit

Stef van Walsum: Effecten van vernatting op de planten op het land, in de oever en in de sloot
Richard Slagboom: Effecten van vernatting op de vogels en insecten

Eindrapportage

De rapportage (258 blz. full colour) is ook als boek te bestellen door het overmaken van €6,45 op rekening NL58TRIO0390214183 tnv RCH Wiggelinhuijsen onder vermelding van verzendkosten Eindrapportage Drukdrainage. En stuur me svp een mailtje (rolia@heikopperhof.nl) met een duidelijke naam en adres.
​​​​​

Toelichting Puzzel:

In het symposium hebben we aan de hand van 24 puzzelstukjes de resultaten van de onderzoekspilot met de aanwezigen gedeeld. De blauwe nummers 1-15 zijn uitkomsten van ons onderzoek. De paarse nummers 16-23 zijn nog open vragen. Nummer 24 is vooral bedoeld om ook de aanwezigen een mogelijkheid te bieden met hun vragen te komen. 

NB het is goed om te beseffen, dat resultaten nooit helemaal zwart-wit zijn en te beseffen dat deze pilot slechts een onderzoek van drie jaar weergeeft. 

Dank aan Verdieping Vier (Filip Wilmsen) voor de productie van de puzzel. 
 


Hydrologie en Bodembeweging

Literatuurlijst, bronnen en documentatie vindt u in het rapport vanaf bladzijde 70. 

Rapport: 
Regelbare drainage met subirrigatie en hogere slootpeilen in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Realisatie van hogere grondwaterstanden ter reductie van maaivelddaling in veenweidegebieden en hydrologie

Gé van den Eertwegh en Dion van Deijl
Eindrapportage
Datum: 11-4-2024
Opdrachtgevers: Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Projectleiding: Rolia Wiggelinkhuijsen/Stichting Blauwzaam


Waterkwaliteit

 

Auteur: Nico Jaarsma ism Ronald Gylstra (WSRL)
Rapport ALB01-1

 

 

Literatuurlijst, bronnen en documentatie vindt u opgenomen in het rapport.

Bladzijde 43:
Literatuur

Bladzijde 44:
Bijlage I - Waterbalansen

Bladzijde 47:
Bijlage II – Controle waterbalans De figuren op de volgende pagina's worden gebruikt ter controle van de waterbalansen. 


Landbouwkundige Aspecten

 

Auteurs: Jan den Besten en Karel van Houwelingen

 

 

Literatuurlijst, bronnen en documentatie vindt u in het rapport

Bladzijde 31:
Bijlage 1: Betekenis en verklaring kengetallen gewasanalyse

Bladzijde 32 - 42 :
Bijlage 2: Logboeken van bedrijf Heikoop, Verhoef en Baan


Natuurwaarden 

 

 

Bijlagen:         
I  + II + III zitten in één spreadsheet
I    = Vegetatieopnamens grasland
II   = Vegetatieopnamens oevers
III  = Vegetatieopnamens sloten

IV  = Invoerformulier PQ's Drukdrainageproject


Eindrapportage

De rapportage (258 blz. full colour) is ook als boek te bestellen door het overmaken van €6,45 op rekening NL58TRIO0390214183 tnv RCH Wiggelinhuijsen onder vermelding van verzendkosten Eindrapportage Drukdrainage. En stuur me svp een mailtje (rolia@heikopperhof.nl) met een duidelijke naam en adres.

Terug naar het Hoofdmenu