PROJECT BLAUWGROEN FUNDAMENT

Gevolgen van de klimaatverandering voor de Regio

Toelichting bij het project:
Water en Groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV) zijn de drag­ers van de economie en de cultuurhistorie. Met dit project wordt in beeld gebracht welke gevolgen de klimaatver­andering op de AV heeft. Met beschikbare informatie voert de Stichting een dialoog met een brede vertegenwoordiging van de streek. Zo ontstaat bij de bewoners en bedrijven uit het gebied inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en draagvlak voor te nemen maatregelen. Het project loopt vanaf 2016 (plan geschreven)tot en met 2021. Daarna zal dit project in een aantal andere projecten en initiatieven worden voortgezet.

Projectorganisatie
Het project wordt getrokken door de waterwerkgroep.
Projectleider: Rolia Wiggelinkhuijsen

Dank aan
De vele vrijwilligers, WSRL en Oasen die met hun tomeloze inzet en financiën de cofinanciering van dit project mogelijk maakten.
Dank aan de Provincie Zuid Holland die in het kader van Gebiedsdeal 4 - Groen Verbindt dit project financieel heeft ondersteund.


  1. Samen terug kijken op 5 jaar BlauwGroenFundament

  2. Hoe nu verder? Het waarborgen van continuïteit

(Maart 2022)
Op de volgende paginas informeren wij u graag wat er in die 5 jaren is georganiseerd en tot stand is gebracht. 
BlauwGroenFundamet is voor weer andere projecten de start geweest en ook daarover willen wij u graag informeren.


Het Project BlauwGroen-Fundament is één van de 34 projecten van het meerjarenprogramma Groen Verbindt. De werkgroep water is één van de werkgroepen van de Stichting Blauwzaam en heeft dit project aangevraagd bij de Provincie Zuid Holland. Met dit project wil Blauwzaam door het uitvoeren van verschillende activiteiten een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. Door zicht te krijgen op de veranderingen in het klimaat en de logische gevolgen voor de streek kunnen partijen anticiperen op de komende veranderingen.


 

Lees verder over Activiteiten en Resultaten:

Samen terug kijken op 5 jaar BlauwGroenFundament

Hoe nu verder? Het waarborgen van continuïteit

Lees het verslag