VERKENNING 'VERBOUWEN VAN BOUWMATERIAAL'
 

De bouwsector is volop in beweging. Steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van natuurlijke grondstoffen, de zgn. biobased materialen. Dat zouden we in de streek ook willen stimuleren, liefst met korte ketens. Deze verkenning is er daarom op gericht de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale circulaire supply chain van biobased bouwmaterialen. Want hoe mooi zou het zijn als bouwmateriaal voor woningen en bedrijfspanden in onze streek uit de 'achtertuin' komt? Bijvoorbeeld door het te laten groeien. Er zijn al voorbeelden dat dit kan, zoals huizen van hennep, isolatie van gras en wanden van vlas. Maar kan het ook in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden? Oftewel: kunnen we in onze streek bouwmateriaal verbouwen?

Deze verkenning is onderdeel van het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'. Verkenningen creëren vrije (denk)ruimte om prille ideeën te onderzoeken op haalbaarheid en geschiktheid voor de AV en zo mogelijk concrete handen en voeten te geven. Met deze verkenning geven de gebiedscoalitie en BlauwZaam invulling aan de wens om integrale, innovatieve experimenten op te zetten die bijdragen aan de verbinding tussen het groene domein enerzijds en het economische, sociale en educatieve domein anderzijds. 

 DOELEN EN RESULTATEN
 

Doelen:

Het doel van de verkenning ‘Verbouwen van bouwmateriaal’ is om – in samenspraak tussen potentiële leveranciers, afnemers en gebiedspartijen – zoveel mogelijk kansrijke en inspirerende ideeën te verzamelen voor biobased bouwmateriaal en hieruit twee concepten uit te werken die uitvoerbaar zijn in en passend zijn voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Deze concepten kunnen leiden tot nieuwe projectvoorstellen voor volgende gebiedsdeals. 

De verkenning wil zo bijdragen aan een aantal van de opgaven genoemd in ‘Groen Verbindt’, zoals het verduurzamen van de lokale economie, het versterken van de biodiversiteit, het verbreden van de landbouw en het behoud van het landschap.

Resultaten:

  • Inventarisatie van mogelijke, kansrijke en inspirerende ideeën voor streekeigen biobased bouwmateriaal
  • 2 uitgewerkte, uitvoerbare concepten van streekeigen biobased bouwmaterialen
  • Suggesties voor nieuwe projectvoorstellen voor komende gebiedsdeals
  • Kennisvergroting en bewustwording van het belang en de mogelijkheden van een circulaire economie

 STAND VAN ZAKEN
 

Op basis van gesprekken met experts en geïnteresseerden, onderzoeksrapporten en publicaties over initiatieven een eerste inventarisatie gemaakt van natuurlijke producten die als grondstof kunnen dienen voor biobased bouwmaterialen. Deze afbeelding toont hiervan een overzicht. 

Deze voorbeelden van grondstoffen die in de regio verbouwd of gewonnen zouden kunnen worden, lijken wellicht nog 'ver van ons bed'. Niets van deze ideeën is echter luchtfietserij. Al deze ideeën zijn al voorhanden of in ontwikkeling. 

De komende maanden gaan we met mensen uit de bouwketen, agrarische industrie en natuurorganisaties na welke van deze ideeën passen bij onze streek en kansrijk zijn om uit te werken. Wil je hierover meedenken of heb je aanvullende ideeën, laat het ons weten! 

 LOPENDE ACTIVITEITEN
 

  • Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking en rapportage van deze verkenning. Doel is om dit op het symposium van BlauwZaam op 27 oktober 2022 te presenteren. 
  • In de loop van 2022 zijn de ideeën en kansen uit deze verkenning verder uitgewerkt en besproken met stakeholders.
  • In 2021 vonden verdiepende gesprekken plaats aan de hand van bovenstaande inventarisatie. Dit heeft geleid tot een korte tussenrapportage. Deze vindt u hier
  • Door de coronamaatregelen konden geplande groepsbijeenkomsten helaas niet doorgaan en heeft deze verkenning vooral online plaatsgevonden. 
  • Op 1 oktober 2020 was het project 'Verbouwen van Bouwmateriaal' een van de centrale thema's op de opdenkavond 'Veen in Beweging' op het Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland. Een impressie hiervan vindt u hier.  
  • Op 20 februari 2020 vond een inspiratiebijeenkomst plaats tijdens de Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst in de Uitdragerij van Jan Boer in Giessenburg. U vindt de presentaties hier

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Gerard de Winter via gerard@koncerna.nl of 0638610455.