2020


In september 2020 verscheen een artikel over de aanleg in de Nieuwsbrief van Stichting Blauwzaam

September 2020 Aanleg drains/buizen
In september en oktober 2020 heeft de firma Barth de drains aangelegd. Barth Drainage, Molendijk 96 uit’s-Gravendeel

Plan van Aanpak: aanleg water-infiltratiesysteem bij 3 percelen te Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Wat is er aangelegd?
Drains: In het plan van aanpak kan je lezen, dat we hoofdzakelijk buizen met een doorsnee van 60 mm hebben gebruikt. Met uitzondering van de aanleg bij Baan. In verband met de lengte van het perceel zijn we daaruit gegaan van buizen met een doorsnee van 80mm. Dit om te voorkomen, dat de uiteinden van het perceel bij schaarste te weinig water zouden krijgen. Uiteraard zijn daarnaast nog een aantal greppelafvoeren gegraven.
Biodrains: Bij Verhoef in Brandwijk doen we tevens een proef met biodrains.

Putten: Alle drains worden aangesloten op een pompsysteem om met name in de zomer ervoor te zorgen, dat het slootwaterpeil minimaal 20 cm onder maaiveld staat.
 


Plaatsen pompen en zonnepanelen
November en december 2020:  zijn de afrastering, de pompen en de energieopwekking geplaatst.
Januari 2021 zijn er bij één van de deelnemers namelijk Kees Baan in Molenaarsgraaf  2 VSM-sensoren geplaatst, die de bodembeweging kunnen volgen. Daarnaast ook zijn er bodemvochtsensoren (diepte-profielen) en druksensoren (grondwaterstanden, slootpeilen, druk in drainagesystemen) geplaatst.

Leeswerk: Onderwaterdrains en putbemaling beperken bodemdaling


Plaatsen van peilbuizen
Lees de toelichting
December 2020: Aanleg van de peilbuizen om grondwater te meten. Bij alle agrariërs zijn de peilbuizen aangebracht.De ondiepe buis gaat zo’n 3 m de grond in, daarmee meten we de grondwaterstand in het klei op veen pakket. Dit is de zogenaamde freatische grondwaterstand. Lokaal. De diepe buis gaat beneden het zand in, op 10 m minus maaiveld. We meten daar de stijghoogte in de laag onder het veen, dus in het zandpakket. Dat is een zogenaamd watervoerend pakket van regionale omvang. (in de foto een link naar de aanleg)

Januari 2021: In de loop van de maand zal door WSRL ook bij alle proefpercelen en in de watergang van de polder peilschalen  geplaatst worden. Tevens worden de pompen aangesloten op het drainagesysteem.

Met deze twee meetinstrumenten hebben we dus zicht op het slootpeil en op het grondwaterpeil en kunnen daarmee de komende jaren de waterhuishouding monitoren.