Samenvatting Pitch Blauwzaam (26 november 2020)
Locatie : De Bossekamp

  • Kunnen we de Alblasserwaard  ‘Volhoudbaar’ maken?
    Vanaf het ontstaan van de Alblasserwaard in de 13e eeuw is ontwatering heel voornaam, via het laagste punt, Elshout/Kinderdijk. De bodemdaling en zeespiegelstijging maakten uitwatering via molens , boezems en gemalen noodzakelijk. Bodemdaling door ons ontwateringssysteem ‘peil volgt functie’, leidt onomkeerbaar in grote delen van de Alblasserwaard tot ‘het einde van onze polder’. En, onderwaterdrainage lost dit probleem maar ten dele op. 
  • Waar kan in de toekomst nog gebouwd worden?
    In de recente beleidsdocumenten van Molenlanden/LTO/RMA/WSRL worden klimaat/bodemdaling nu als probleem genoemd , in dat opzicht zijn we ‘de ontkenningsfase’ van een noodzakelijke transitie voorbij, en Buro Peter de Ruyter schetst in het winnende ontwerp van de EO Wijersprijs ‘naar een weerbare Waard’ ingrepen voor buffering van water om tekorten in droge periodes aan te vullen, langs de Alblas en de Giessen,met hogere winterpeilen e.d. Welnu, als op de meest stabiele delen van de Alblasserwaard de agrarische sector kan voortbestaan, is woningbouw op overige delen wellicht kostbaar vanwege aanleg en onderhoud van infrastructuur en riolering. Gedegen onderzoek moet de weg wijzen.
  • Bosaanplant/ vergroening van de Alblasserwaard: waarom nodig/nuttig?
    Groene investeringen hebben een zeer hoog financieel rendement: zie het KPMG-rapport van 2013, het zorgt voor de laagste ziekte- en zorgkosten, stress, criminaliteit. En, Molenlanden staat op ongeveer nr 340 van de 389 Gemeenten m.b.t. het aantal bomen per inwoner in de bebouwde kom, en is dus in dit opzicht geen groene gemeente. Ik wil pleiten voor meer bomen, bij warm weer is het verschil ,in de schaduw, al gauw 7 graden. Overigens: er wordt sinds Corona  veel meer gebruik gemaakt van het bos van Landgoed Schoonenburgh, in het uitloopgebied van de kern Nieuw-Lekkerland :wellicht zijn er mogelijkheden voor andere kernen te vinden.