Vaarwaard


Het nieuwe project Vaarwaard raakt aan een onderwerp dat wel in de missie beschreven is, maar waar nog weinig aandacht voor is geweest: Stichting BlauwZaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. Dit project richt zich op ‘recreëren’.

‘De verkenning Vaarwaard’ is een onderdeel van het net nieuwe meerjarenprogramma ‘’Blauw Groen Verbindt’ van de gebiedscoalitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) en valt onder het thema beleving van het landschap. Doel van de verkenning is om de kansen voor duurzame waterrecreatie in A5H in beeld te brengen, partijen aan de opgave te verbinden en waar mogelijk met proefgebieden en projecten aan de slag te gaan. Binnen het project zijn 4 lijnen te onderscheiden:

Deze verkenning is een zoektocht hoe we de historie van de streek, inclusief het (authentiek) transport over water, voor deze ambitie kunnen inzetten.
De verkenning onderzoekt op welke wijze we bewoners, gebruikers en bezoekers van de A5h kennis kunnen laten maken met het DNA van het gebied en de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden en hoe we het verbindend element water kunnen gebruiken voor een kwaliteitsimpuls voor recreatie en toerisme en zo  op streekeigen wijze een invulling kunnen geven aan waardevol waterrecreatie,  biodiversiteit en duurzame landbouw.
Studenten en leerlingen worden betrokken bij deze verkenning en krijgen een rol binnen het project, middels onderzoekopdrachten van partners.

Binnen het project Verkenning Vaarwaard is aandacht voor onderwerpen zoals:
- Hoe maken we Water & Recreatie in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden waardevol voor haar ondernemers en inwoners?
- Zwerflandschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Groenblauwe overnachtingsmogelijkheden
- Het herintroduceren van historische vervoersmogelijkheden over water
- Het opzetten van educatieve trajecten over cultureel erfgoed, waterkwaliteitsverbetering, waterrecreatie en veiligheid en klimaatadaptatie binnen onze regio’.


Verkenning Vaarwaard brainstormbijeenkomst
 

Als we (water)recreatie willen stimuleren in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en daarbij de pracht van het landschap (rust en ruimte, authenticiteit) willen behouden, misschien zelfs versterken, waar liggen dan de kansen?

Die vraag stond centraal tijdens Vaarwater Ahoy, een brainstormmiddag op 14 april, waaraan bewoners, ondernemers, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden meededen. Een stroom aan ideeën kwam naar boven. Met een belangrijke gezamenlijke conclusie: denk altijd vanuit de bewoners, verbindt en ontsluit. Lees het verslag.

BlauwZaam is de opdrachtgever van het project ‘Verkenning Vaarwaard’. Deze verkenning wil verschillende stakeholders samenbrengen, die een gezamenlijke ambitie formuleren op het gebied van duurzame en waardevolle recreatie en initiatieven en/of projecten ontplooien die een opschaling mogelijk maakt.

Een deelproject van deze verkenning is ‘Water in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden, waarbij leerlingen en studenten samen met opdrachtgevers werken aan echte vraagstukken binnen het thema ‘Beleving van het landschap’.