2022


Debietmeters plaatsen (mei/juni/juli 2022)

Tot nu toe meten we de waterstromen en hoeveelheden die via de pomp bij de put in en uit gepompt worden.
In overleg met de werkgroep is besloten alsnog bij Peter Heikoop en bij Kees Baan extra debietmeters te plaatsen bij de greppels. Die afgevoerde m3 worden nu gemeten door de recent geplaatste debietmeters. Bij Peter is de debietmeter met diameter 80 mm is aangesloten op PVC 110 mm diameter buis op de middelste zuid greppel bij Peter en Jan (zie ook foto).

Waarom willen we dat weten?
Het is belangrijk en nodig om de diverse waterstromen in het veld te kennen (in en uit perceel en sloot. Nu ook uit greppels). Dat helpt ons allen straks om de juiste conclusies te trekken op basis van goede waarnemingen. Daarnaast is het voor onze opdrachtgevers, maar ook voor WSRL belangrijk om goede velddata te hebben, om minder te hoeven bogen op modelberekeningen, van wie dan ook (op nationaal, regionaal, lokaal-project niveau). Niet alle greppels kunnen aangesloten worden op de debietmeter. Voor het extrapoleren bepalen we het afvoer areaal (stroomgebied) van de bemeten greppels.  Dit doen we aan de hand van een luchtfoto en maaiveldhoogte kaart in een GIS progamma. Vervolgens kunnen we met het totaal areaal van het perceel de volledige greppel afvoer berekenen.  Natuurlijk moeten we proberen de eventuele ruis (buurpercelen, lekkages, overloop door hoosbuiten) te voorkomen.

Op dit moment (juli 2022) werken de debietmeters bij Kees Baan en bij Peter Heikoop. Het is op dit moment overal erg nat in het weiland. Greppels vol en sloot hoog. Dus we kunnen nu goed bepalen hoeveel M3 er wordt afgevoerd.

 

 

Min en Max zijn de maximale en minimale afvoer van de debietmeter. Voor het extrapoleren zullen we eerst het afvoer areaal (stroomgebied) van de bemeten greppel moeten bepalen. Dit kunnen we doen aan de hand van een luchtfoto en maaiveldhoogte kaart in een GIS progamma. Vervolgens kunnen we met het totaal areaal van het perceel de volledige greppel afvoer berekenen. 


Opbrengstmeting bij Kees Baan (december 2022)

Dit jaar doen we weer een grasopbrengstmeting bij Kees Baan. Karel van Houwelingen onderzoekt voor de pilot de effecten van vernatting op de grasopbrengst. Daartoe maait hij liefst op dezelfde dag als Kees een stuk. Met een proefveld-maaimachine (Haldrup) worden een aantal stroken gras gemaaid (per perceel 6 stroken van ca. 1,5 bij 8 meter). Hierbij wordt het vers gewicht van de strook gras vastgesteld, de oppervlakte van de strook gemeten en een monster van het gras gedroogd voor bepaling van de drogestof (ds)-gehalte. Op deze wijze wordt de grasopbrengst in kg ds/ha nauwkeurig bepaald. Voor de uitslagen en voor  opbrengsten, de gewasanalyse ed kijk bij effecten vernatting. Markant verschil met 2022 is dat de eerste snee van 2021 een maand later was. Zie voor de uitkomsten van 2021.


Wateroverlast en Watertekoort 
Afgelopen maand (april 2022)viel er veel regen. Dit leidde tot volle greppels en volle sloten. Op het pilotperceel werken we met hoog slootwaterpeil. Natuurlijke afvoer naar de sloot is er via een overloop. Deze gaat te traag. Het water stuwt dus op en de greppels staan vol. En ook het grondwaterpeil staat zo'n 20 cm onder het maaiveld. Voor de grasgroei merken we, dat die vertraagt. De bodem blijft koud in verband met de neerslag die er is gevallen. En ook het grondwater staat hoog.

Tijd voor actie (april 2022)
Om te voorkomen, dat het gewas beschadigt en de koeien straks niet naar buiten kunnen op dit perceel. Wachten heeft dus geen zin omdat het water te langzaam verdampt en weg kan vloeien. Op de kopakkers van het DD perceel gaan we nu een buis-verbinding maken met de poldersloot, zodat er in voorkomende gevallen direct geloost kan worden op de poldersloot. Aan het einde van de buis plaatsen we een debietmeter, zodat we goed kunnen meten hoeveel water er afgevoerd is. Dit betekent dat de pomp in de put nu uitsluitend nog wordt gebruikt om water in te pompen.

Water te kort (zomer 2022)
In deze droge zomer hebben we het omgekeerde. Het water in het referentieperceel zakte wel 10 cm uit. Door inpompen in het piloperceel bleeft de grondwaterstand redelijk op niveau. Kijk voor exacte gegevens bij effecten van vernatting op de waterhuishouding.

 

 


Bemonsteren van de pompput (Februari )
Vanaf februari 2022 gaat WSRL ook maandelijks de kwaliteit van het water in de put bemonsteren. Op deze manier kunnen we heel precies nagaan wat de kwaliteit van het drainwater is. Dan hebben we van alle water gegevens. Zowel vanuit de neerslag, vanuit de sloot en van het water in de pomput. Nieuwsgierig naar het verschil? De werkgroep wel!

 

 

 


Aanbrengen van extra sensoren om zuigspanning te meten (Maart)
De zuigspanning of waterspanning geeft de energieverhouding in het water van de poriën in de bodem weer. Er is een functioneel verband tussen de zuigspanning (druk van het water in de poriën) en de hoeveelheid water in de poriën (verzadigingsgraad van de bodem). De samenhang tussen de zuigspanning en de vochtigheid van de bodem is karakteristiek voor de poriëngrootteverdeling en ook voor het wateropnemend vermogen van de bodem.

Drie stormen op rij brachten veel wind, maar ook veel neerslag. (februari)
De heftige storm zorgde voor schade aan de PV panelen bij Mattias. Ondertussen weer hersteld. Ook is het extreem nat na de hoosbuien. Gronden zijn verzadigd, waardoor het regenwater de bodem niet intrekt. Het hoge waterpeil in de sloot proberen we zo te houden. Het overtollige grondwater voeren we af via het systeem.

Terug naar het hoofdmenu