Hoe werkt Subirrigatie of een waterinfiltratiesysteem?

 


Inleiding
Als de grondwaterstand te laag is, droogt het veen uit. Zuurstof kan dan diep in het veen doordringen en organisch materiaal afbreken. Dit veroorzaakt onder andere maaivelddaling en extra CO2-uitstoot.

Sub-irrigatie  helpt het slootwater beter het veenperceel in te laten stromen. Met zo'n waterinfiltratiesysteem wordt water uit de sloot geïnfiltreerd via drainbuizen onder de percelen. Grondwatertekorten worden aangevuld en uitdroging van het veen kan worden voorkomen. We leggen dus op ongeveer 50 cm diepte drains aan en vullen die via een pomp met water. . Daarmee wordt het uitzakken van grondwater en veenoxidatie in een droge periode voorkomen en bodemdaling geremd.  Voor onze pilot laten we in een natte periode het grondwater niet lager zakken dan 20 cm onder het maaiveld. De overtollige neerslag kan als experiment bij Peter Heikoop ook via een extra pomp afgevoerd worden, zodat het grondwaterniveau daalt, maar niet lager dan 20 cm onder maaiveld. De pilot moet uitwijzen of de agrariërs met hun landbouwmachines het land op kunnen. De pilot moet ook uitwijzen of we zonder een dergelijke tweede pomp goed kunnen boeren.

September 2020.
Het trekken van de drains leverde dit filmpje op bij Peter Heikoop in Nieuwland op. De veenlaag onder de klei was daar keihard én droog. Bij Matthias in Brandwijk was de ondergrond duidelijk natter!

Afbreekbare drainagebuis. Bij Matthias in Brandwijk wordt water geïnfiltreerd door middel van afbreekbare buizen. Deze zijn een stuk duurder. Maar dankzij finanicële ondersteuning van GreenLine, Barthdrainage en Stichting Blauwzaam kunnen we nu ervaring hiermee opdoen. Meer over afbreekbare drains.


Slootwaterpeil omhoog
We willen ook het slootwaterpeil omhoog brengen. Dat doen we door het afdammen van de omringende sloten. Op de dam is een verbinding met het polderwater en kan desgewenst water in en water uitgelaten worden.


De pompen en de put
Het waterinfiltratiesysteem werkt met een verzameldrain die weer aangesloten is op een put. In de put kan het peil afzonderlijk van het slootpeil worden geregeld.