Drinkwaterbedrijf Oasen

Oasen is een vaste partner van Stichting Blauwzaam en participeert al jaren met campagnes en projecten in de werkgroep water. Afgelopen jaren hebben we binnen BlauwGroenFundament samengewerkt aan:

  • Duurzamen gedragsverandering o.a. door samen met studenten scenario's te ontwikkelingen voor het verminderen van het gebruik van drinkwater.
  • Fysieke aanpassingen die leiden naar opvang en vasthouden van regenwater.
  • Verduurzaming van het watersysteem met o.a. aanpassingen in het landgebruik van de bronnen, zodat er ook in de toekomst schoon water beschikbaar is.
  • Zoeken naar prikkels voor duurzame aanpassingen

 


Inzetten op gedragsverandering

We kunnen veel duurzamer omgaan met ons drinkwater

Campagnes voor het verminderen van het gebruik van drinkwater hebben vaak alleen een kortstondig effect. Oasen zocht de medewerking van studenten van In Holland om samen te zoeken naar oplossingen en aanpassingen waarmee een duurzame gedragsverandering en waterbesparing kon worden bereikt. Studenten kregen de opdracht om daarvoor een expertmeeting te organiseren. Een paar uitkomsten:

  • Denk na over hoe je de boodschap brengt en wat is de beste manier om de consument te bereiken en het nieuwe gedrag vast te houden
  • Kom met voorbeelden van (kleine) aanpassingen, die de consument kan uitvoeren (denk aan toiletgebruik, watertonnen, tegelwippen enz)
  • Bedenk (financiële) prikkels waardoor het loont het gedrag duurzaam te veranderen.

Zie voor het hele verslag en de adviezen.

 

 


‘Veenweidestrategie de Steeg’

2021 De werkgroep Water werkt aan‘Veenweidestrategie de Steeg’
Dit project is onderdeel van het plan ‘CO2 reductie en bodemdaling Albasserwaard’, dat weer deel uitmaakt van “de Veenweidestrategie Zuid-Holland”. BlauwZaam heeft dan ook zitting in de regiegroep van de Veenweidestrategie Alblasserwaard.
BlauwZaam richt zich met dit project vooral op de oplossingen voor Bodemdaling op de lange termijn (het zg. Spoor 2).

Het onderzoeksgebied rondom de waterwingebieden op ‘de Steeg’ van Oasen biedt ruimte voor de integrale vragen over:
- Drinkwaterwinning en bodemdaling - Toekomstbestendige landbouw en ecologisch beheer - Vergroten ecologische verbindingszones - Waterberging  en waterpeilbeheer
Met ingang van het kalenderjaar 2022 starten we met pakket 1: Ecologische systeemanalysen met daarin onderzoek naar
Gebiedsinrichting ‘De Steeg ‘ en omliggende percelen Biodiversiteit  Gebiedsopgaven.
Volg de ontwikkelingen in de Steeg


Game on

Oasen is al jaren betrokken bij De technologische ontwikkelingen in uiteenlopende sectoren in onze regio zijn innovatief en toonaangevend. School & bedrijf en het regionale bedrijfsleven wil leerlingen van onze basisscholen laten zien, laten doen, maar vooral laten beleven dat techniek leuk, toekomstgericht en perspectiefrijk is.
Op jonge leeftijd kennis maken met technologie vergroot de interesse en heeft invloed op de doorstroom van basisschoolleerlingen naar technische opleidingen en werk. We zien ook dat Technologie-onderwijs een prominentere plek krijgt in de lessen op basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Zo’n 6.000 leerlingen bezoeken het jaarlijkse evenement Game On, waar ze op verschillende pleinen worden ontvangen, zoals het Zorgplein, het Bouwplein, het ICT-plein, het Water en Groenplein.Vele BlauwZaampartners zijn betrokken bij dit evenement.

Volg Water en Groenplein Game On 2022