Middelen bieden mogelijkheden

De BlauwZaam driehoek gaat er van uit dat je door samenwerking verder komt in die driehoek. Geld is een middel om dat te bevorderen. Goede doelen en elkaar verder helpen is BlauwZaam.

Geen uitgeschreven visie. Wij zijn het erover eens, dat geld pas kan stromen wanneer BlauwZaam haar meerwaarde aantoont. Daar zijn we druk mee bezig en hopelijk ziet u dit ook. Ziet u dat wij laagdrempelig willen investeren, in uw eigen omgeving. Want onze kinderen kunnen straks ook genieten van de groene weidsheid van ons karakteristieke landschap.

Daarom zijn wij druk doende het Partnerschap van Blauwzaam op te richten. U begrijpt het: Het inzamelen van privaat geld en creativiteit. Donaties tbv van het algemene doel of gericht ondersteunen van specifieke projecten. Sponsoring. Vriend worden. Alles om ons initiatief gestalte te kunnen geven.

Wilt u vooruit lopen? Ons steunen? Uw eigen toekomst vormen? Neem contact met ons op?

Of voeg de daad bij het woord en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL72 RABO 0157 3066 66 ten name van Stichting BlauwZaam te Bleskensgraaf. 

(Rabobank Merwestroom, Postbus 33, 3370 AA Herdinxveld-Giessendam)

Wij staan tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53289676

ANBI-status

Inmiddels heeft onze stichting een ANBI-status. Dit betekent dat u giften die aan onze stichting zijn gedaan of worden aftrekbaar zijn van de belasting.
U kunt giften overmaken op ons rekeningnummer NL72RABO01573.06.666 t.n.v. Stichting BlauwZaam te Groot-Ammers.

Graag maken wij u opmerkzaam op de mogelijk om ons werk te steunen door middel van een periodieke gift. Een machtiging hiervoor kunt u hier downloaden.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via de adresgegevens genoemd op de website.

Jaarrekening 2015

Hieronder vindt u het financieel verslag van 2015 

Achter de jaarrekening zit ook een toelichting op financiële verslaglegging 2015. 

Resultaat:

De positieve balans is  toe te schrijven aan positieve resultaten op projecten en in het in 2014 gestarte partnerschap.

De Stichting heeft in 2014 het partnerschap ingevoerd. Op dit moment dragen meer dan 80 bedrijven bij aan een gezonde financiële basis voor de Stichting Blauwzaam. Het is de bedoeling om in 2016 dit aantal te verdubbelen naar 100 betalende parrtners. 

De bestuursleden van Stichting BlauwZaam ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten. Gemaakte onkosten voor de Stichting worden naar redelijkheid vergoed. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie binnen de Stichting vervullen worden hiervoor marktconform beloond binnen de geldende fiscale regelgeving. De bestuursfunctie secretariaat wordt voor een halve dag in de week vergoed. 

Het bestuur heeft besloten het batig saldo van € 6080 toe te voegen aan de algemene reserves met dien verstande dat dit waar mogelijk gebruikt zal worden ten behoeven van de activiteiten van Blauwzaam in 2016 en verder zoals in de lijn met de doelstellingen van de Stichting. 

Zie voor verdere toelichting bladzijde 3 en 4 van de bijlage.

 

Begroting 2016

De begroting 2016 geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven 2016. De Stichting groeit en ontwikkelt veel activiteiten. Naast de toegenomen beheerkosten van secretariaat, projectondersteuning en professionalisering van de administratie verwachten we extra kosten voor projecten. De waterwerkgroep heeft een project ingediend voor gebiedsdeal 4. In september is daar meer duidelijkheid over. Dit jaar zal de Green Deal blauwzaam Lint worden afgerond. Daar tegenover staat dat door de toename van het aantal Partners, de verdere uitbreiding van de samenwerking met het onderwijs ook weer extra inkomsten oplevert. Na het symposium zal bekeken moeten worden of we in de maat blijven wat betreft de balans tussen inkomsten en uitgaven. 

 

 

2011 begonnen met een gift van de Rabobank

Tijdens de afdelingsvergadering van de Rabobank Leerdam & Lingewaal op 27 oktober 2011 kenden de leden van de bank BlauwZaam in het kader van de actie "Pak de Winst"  een mooi bedrag toe.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam